EVENT BOOKING RULES

Cancellation Policy:

Terms of booking

1. Send us your booking 7-10 days in advance from event date.

2. Bookings can start at 8 am and must end by 9:30pm.

3. To confirm your event, we require a 30% deposit. Payments can be done by cash or via bank transfer.

4. If number of participants that showed up on the event lower for more than 3 people that was booked – you will be charged following fee for each person who is not present:

50.000 VND per person for Weekdays
(Tuesday – Friday)

100.000 VND per person on Weekends (Saturday, Sunday and Official Holidays of Vietnam)

Cancellation Policy

1. Let us know as soon as possible if you are unable to attend.

2. Refund policy will depend on the type of event you were booked on and how much notice we are given:

More than 5 days : you will be refunded 100% of your deposit.

Between 5 to 3 days : you will be refunded 50% of your deposit.

Less than 3 days: : not be able to offer you any refund.

Transferring a Booking

In cases where a refund is not possible, you may choose to send a friend in your place for no additional charge or change the date & time of booking.
Changing the time & date will be possible only once at no cost . Any time after it will cost 200,000 VND extra per change.

Cancellation by Us

Cancellation may be necessary in exceptional circumstances and PUSH reserves the right to cancel an event. If this occurs you will be refunded 100% of what you have paid.

However, if cancellation occurs, PUSH will not pay any compensation, nor be responsible for any costs or expenses incurred as a result.

Food & Drinks Policy

Push Rock Climbing shares its location with “Saigon Outcast” – outdoor restaurant. Saigon Outcast is able to provide a wide variety of food & drinks available upon request.

Third party food & beverages are not allowed during an event unless previously agreed between parties.

Outfit and shoes:

Skirts, dresses and flowy shorts – are not allowed during an event. Please make sure that all participants are wearing sport wear and sport shoes.

Participants allowed to use their sport shoes – during an event. If guests do not have sport shoes – they will be provided to them.

Participants who has no sport shoes should bring socks, otherwise they will be charged 10.000 VND per pair.

Note:

Please cut long nails before an event – since it can be uncomfortable and dangerous to climb with long nails.

All the jewelry, rings, watches etc – should be removed before an event. Make sure that participants has nothing in the pocket that can fall during climbing session.

Additional Services:

Push Climbing can provide professional photographer during an event.
2 hours photo session with all raw materials will be provided to customer during 1 day after an event. Cost – 500.000 VND

If you have any concerns or require clarification, please do not hesitate to contact us.
Phone: +84 (0) 93 1851 911‬
Email: info.pushclimbing@gmail.com

Chính sách hủy:

Điều khoản đặt chỗ

1. Gửi cho chúng tôi đặt chỗ của bạn trước 7-10 ngày kể từ ngày sự kiện.

2. Đặt chỗ có thể bắt đầu lúc 8 giờ sáng và phải kết thúc trước 9:30 tối.

3. Để xác nhận sự kiện của bạn, chúng tôi yêu cầu đặt cọc 30%. Thanh toán có thể được thực hiện bằng tiền mặt hoặc qua chuyển khoản ngân hàng.

4. Nếu số lượng người tham gia xuất hiện trong sự kiện thấp hơn 3 người đã được đặt – bạn sẽ phải trả phí sau cho mỗi người không có mặt:

50.000 đồng mỗi người cho các ngày trong tuần (Thứ Ba – Thứ Sáu)
100.000 đồng mỗi người vào các ngày cuối tuần (thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ chính thức của Việt Nam)

Chính sách hủy

1. Hãy cho chúng tôi biết càng sớm càng tốt nếu bạn không thể tham dự.

2. Chính sách hoàn tiền sẽ phụ thuộc vào loại sự kiện bạn đã đặt và số lượng thông báo chúng tôi được cung cấp:

Hơn 5 ngày: bạn sẽ được hoàn trả 100% tiền ký gửi của mình.

Từ 5 đến 3 ngày: bạn sẽ được hoàn trả 50% số tiền gửi của mình.

Dưới 3 ngày :: không thể cung cấp cho bạn bất kỳ khoản hoàn trả nào.

Chuyển đặt chỗ

Trong trường hợp không thể hoàn lại tiền, bạn có thể chọn gửi một người bạn ở vị trí của mình mà không phải trả thêm phí hoặc thay đổi ngày & thời gian đặt phòng.
Thay đổi thời gian và ngày sẽ chỉ có thể một lần mà không mất phí. Bất cứ lúc nào sau đó sẽ có thêm 200.000 đồng cho mỗi thay đổi.

Hủy bởi chúng tôi

Hủy bỏ có thể là cần thiết trong các trường hợp đặc biệt và PUSH có quyền hủy bỏ một sự kiện. Nếu điều này xảy ra, bạn sẽ được hoàn trả 100% số tiền bạn đã trả. Tuy nhiên, nếu hủy bỏ xảy ra, PUSH sẽ không trả bất kỳ khoản bồi thường nào, và cũng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ chi phí hoặc chi phí phát sinh nào.

Chính sách thực phẩm và đồ uống

Push Rock Climbing chia sẻ vị trí với “Saigon Outcast” – nhà hàng ngoài trời. Saigon Outcast có thể cung cấp nhiều loại thực phẩm và đồ uống theo yêu cầu.
Thực phẩm và đồ uống của bên thứ ba không được phép trong một sự kiện trừ khi có thỏa thuận trước đó giữa các bên.

Trang phục và giày:

Váy ngán , đầm và quần ống rộng – không được phép trong một sự kiện. Hãy chắc chắn rằng tất cả những người tham gia đang mặc đồ thể thao và giày thể thao.
Người tham gia được phép sử dụng giày thể thao của họ – trong một sự kiện. Nếu khách không có giày thể thao – giày leo núi sẽ được cung cấp cho họ.
Người tham gia không có giày thể thao nên mang vớ, nếu không họ sẽ phải trả 10.000 đồng mỗi đôi.

Ghi chú:

Vui lòng cắt móng tay dài trước sự kiện – vì nó có thể không thoải mái và nguy hiểm khi leo lên với móng tay dài.
Tất cả các đồ trang sức, nhẫn, đồng hồ, vv – nên được gỡ bỏ trước một sự kiện. Hãy chắc chắn rằng những người tham gia không có gì trong túi có thể rơi trong phiên leo núi.

Dịch vụ bổ sung:

Push Climbing có thể cung cấp nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp trong một sự kiện.
Phiên ảnh 2 giờ với tất cả các bức ảnh sẽ được cung cấp cho khách hàng trong vòng 1 ngày sau một sự kiện. Chi phí – 500.000 đồng
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm hoặc yêu cầu làm rõ, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Điện thoại: +84 (0) 93 1851 911
Email: info.pushclimbing@gmai.com

PUSH CLIMBING

We provide climbing courses, equipment, and a variety of activities with endless benefits for everyone! We have 6 auto-belay devices and professional staff on hand to belay and ensure your fun and safety.

Tuesday-Sunday: 10am to 10pm; Monday: Closed
188/1 Nguyen Van Huong, Thao Dien District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam
+84 93 18 51 911
info@pushclimbing.vn

QUICK INFO